برچسب: هیأت مدیره
هیأت مدیره
۱۶ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هیأت مدیره

هیأت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مجمع عمومی سالانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.

..