برچسب: مناقصه
پرسش و پاسخ مناقصات – بخش چهارم
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ مناقصات – بخش چهارم

قرارداد با برنده مناقصه پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود . این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است

پرسش و پاسخ قانون مناقصات – بخش اول
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ قانون مناقصات – بخش اول

مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار میشود.

مزایده و مناقصه
۲۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مزایده و مناقصه

حسن‌ روش‌های مناقصه و مزایده، آن است که از طریق این رقابت می‌توان به بهترین گزینه‌ها دست یافت؛ هم‌چنین رعایت اصل برابری افراد در این‌گونه قراردادها رعایت می شود.

مناقصه
۱۶ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مناقصه

مناقصه : فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.

..