..
برچسب: مناقصه
پرسش و پاسخ مناقصات – بخش چهارم
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ مناقصات – بخش چهارم

قرارداد با برنده مناقصه پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود . این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است

پرسش و پاسخ قانون مناقصات – بخش اول
۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ قانون مناقصات – بخش اول

مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار میشود.

مزایده و مناقصه
۲۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مزایده و مناقصه

حسن‌ روش‌های مناقصه و مزایده، آن است که از طریق این رقابت می‌توان به بهترین گزینه‌ها دست یافت؛ هم‌چنین رعایت اصل برابری افراد در این‌گونه قراردادها رعایت می شود.

..