برچسب: مناطق ویژه
آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیات ها
۱۹ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیات ها

آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ شد.

معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی
۷ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی

در این قانون ۱۰۰درصد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی، اشخاص حقوقی غیردولتی اگر در مناطق کمتر توسعه یافته باشد به مدت ۱۰ سال و در سایر مناطق به مدت ۵ سال از مالیات معاف است.

..