برچسب: مفاد بند 17 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیمRSS
حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

هیچگونه سقفی برای میزان قابل قبول هزینه حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین نشده است.