برچسب: معافیت گمرکی
کالاهای موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰
۶ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کالاهای موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰

  ماده۱۱۹ـ علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت های دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد:   الف ـ…..