برچسب: مشاغل سخت و زیان آور
شرایط بازنشستگی ماده 103 مدیریت خدمات کشوری
۳۰ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط بازنشستگی ماده 103 مدیریت خدمات کشوری

دستگاههای دولتی موظفند مستخدمین زن و مرد را که دارای 65 سال سن سابقه باشند راسا" و بدون درخواست مستخدم بازنشسته نماینداین مستخدمین باید قبل از رسیدن به سن مذکوراز کلیه ذخیره استحقاقی خود استفاده نمایند.

انواع مرخصی
۲۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

انواع مرخصی

ماده 72 قانون کار نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران، مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار را پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما معین کرده است.

حذف برخی مشاغل از فهرست مشاغل سخت و زیان آور
۱۵ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حذف برخی مشاغل از فهرست مشاغل سخت و زیان آور

حذف برخی مشاغل سخت و زیان آور می تواند به معنای نادیده گرفتن حقوق نیروی کار باشد. اینگونه اقدامات در واقع به منظور خروج تامین اجتماعی از فشار مالی صورت می گیرد.

..