برچسب: مزایده
پرسش و پاسخ مناقصات – بخش چهارم
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ مناقصات – بخش چهارم

قرارداد با برنده مناقصه پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود . این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است

..