برچسب: مزایا
حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر
۱۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر

مبالغی که به جز حقوق اصلی به کارگران پرداخت می شود در زمره مزایا محسوب شده و از نظر استمرار در پرداخت به مزایای مستمر و غیر مستمر و از نظر نوع پرداخت به نقدی و غیر نقدی تقسیم می گردد.

محاسبات مزایای قانونی قانون کار
۱۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

محاسبات مزایای قانونی قانون کار

در قانون کار ، مزد و مزاياي متعلقه به کارگر بر مبناي ۳۰ روز محاسبه ميگردد. البته پرداخت مزد و مزاياي متعلقه ، در ماههاي ۳۱ روزه تقسيم بر ۳۰ شده و در عدد ۳۱ ضرب ميگردد و طبيعتا در ماههاي ۲۹ روزه نيز بر عدد ۳۰ تقسيم شده و در ۲۹ ضرب ميگردد .

..