برچسب: مزایای مستمر
حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر
۱۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر

مبالغی که به جز حقوق اصلی به کارگران پرداخت می شود در زمره مزایا محسوب شده و از نظر استمرار در پرداخت به مزایای مستمر و غیر مستمر و از نظر نوع پرداخت به نقدی و غیر نقدی تقسیم می گردد.

..