برچسب: مالیات قطعی
ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم
۱۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم

در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات ، مدارک تشخیص قطعی بدهی ، سال مالیاتی ، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد .

فرآیند وصول مالیات
۱۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فرآیند وصول مالیات

ارتقاي آگاهي موديان از فرآيند وصول ماليات مي‌تواندکمک شاياني براي عمل به تکاليف قانوني آنان نمايد.

..