برچسب: ماده 95 قانون مالیات های مستقیمRSS
ماده 95 قانون مالیات های مستقیم
۲۸ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

وظایف و تکالیف مودیان درخصوص نوع دفاتر و اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها در اصلاحیه مصوب 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم، بخشی از وظایف و تکالیف مودیان، مورد بازنگری قرار گرفته است. بر مبنای این اصلاحیه بندهای سه گانه الف، ب و ج موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، حذف گردیده است.