برچسب: ماده 238
ماده 137 قانون مالیات های مستقیم
۱ اسفند ۱۳۹۵
یک دیدگاه

ماده 137 قانون مالیات های مستقیم

هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی

ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم
۱۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم

در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات ، مدارک تشخیص قطعی بدهی ، سال مالیاتی ، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد .

..