برچسب: ماده 192
نکات مهم مالیاتی – بخش چهارم
۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم مالیاتی – بخش چهارم

برابر ماده 193 ق.م.م نسبت به مودیانی که به موجب قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات متعلق خواهند بود.

کتمان درآمد
۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کتمان درآمد

منظور از درآمد کتمان‌شده،‌درآمدیست که مودی درطول یک سال مالیاتی از فعالیتهای اقتصادی به دست‌آورده اما در دفاتر قانونی ثبت‌ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده

..