برچسب: قرارداد
اصول قرارداد نویسی و آئین نگارش قراردادها
۲۸ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اصول قرارداد نویسی و آئین نگارش قراردادها

آغاز قرارداد و تاریخ امضای آن می بایست به روشنی مشخص باشد. در بعضی از قرارداد ها تاریخ آغاز قرارداد همان تاریخ امضای آن می باشد اما در برخی دیگر تاریخ شروع قرارداد از چند روز تا چند ماه پس از امضای آن می باشد.

..