برچسب: قرارداد پیمانکاری
حسابداری پیمانکاری
۲۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حسابداری پیمانکاری

معمولا 5%مبلغ اوليه پيمان تا تاريخ صورتمجلس تحويل موقت معتبرميباشد،وتاتحويل موقت انجام نشده پيمانكارمكلف است آنرا بدستور كارفرما تمديد كند.بانكها علاوه بر وثيقه و كارمزد 10% مبلغ ضمانتنامه را بعنوان سپرده نقدي از پيمانكار براي صدور ضمانتنامه مطالبه ميكنند.

فعالیت پیمانکاری
۱۴ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فعالیت پیمانکاری

فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام میگیرد در محل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام میگیرد.

روش های حسابداری پیمانکاری
۵ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

روش های حسابداری پیمانکاری

منطق بکارگیری روش درصد پیشرفت کار این ا ست که کارفرما و پیمانکار طبق قرارداد، تعهدات الزام آوری راپذیرفته اند.

..