برچسب: فعالیت پیمانکاری
حسابداری پیمانکاری
۲۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حسابداری پیمانکاری

معمولا 5%مبلغ اوليه پيمان تا تاريخ صورتمجلس تحويل موقت معتبرميباشد،وتاتحويل موقت انجام نشده پيمانكارمكلف است آنرا بدستور كارفرما تمديد كند.بانكها علاوه بر وثيقه و كارمزد 10% مبلغ ضمانتنامه را بعنوان سپرده نقدي از پيمانكار براي صدور ضمانتنامه مطالبه ميكنند.

انواع قراردادهای پیمانکاری
۲۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

انواع قراردادهای پیمانکاری

انواع قرارداد های پیمانکاری بر اساس آنچه که در کشور ما رواج دارد به دسته های زیر تقسیم می گردد:

روش های حسابداری پیمانکاری
۵ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

روش های حسابداری پیمانکاری

منطق بکارگیری روش درصد پیشرفت کار این ا ست که کارفرما و پیمانکار طبق قرارداد، تعهدات الزام آوری راپذیرفته اند.

..