برچسب: غرامت دستمزد
غرامت دستمزد ایام بیماری
۲۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

غرامت دستمزد ایام بیماری

غرامت دستمزد بیمه شده ای که بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای قادر به کار نباشد و یا بر اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود،از اولین روز محاسبه و پرداخت می شود.

قانون تامین اجتماعی – کلیات
۲ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون تامین اجتماعی – کلیات

  ماده۱: به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…..

..