برچسب: سود سهام
حسابداری سود سهام
۱۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حسابداری سود سهام

بر طبق بند 10 استاندارد حسابداری شماره ی 5 ایران، رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه، واحد تجاری نباید سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پیشنهادی را به عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی کند.

روش دریافت سود سهام از شرکت ها
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

روش دریافت سود سهام از شرکت ها

تقسیم و پرداخت سود سهامداران ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ برگزاری مجمع باید انجام شود که گاهی در عمل شاهد آن هستیم که بسیاری شرکت ها این مهم را رعایت ننموده و بی توجه به حقوق سهامداران هستند

سود هر سهم و سود اصلی
۶ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سود هر سهم و سود اصلی

هنگام تجزیه و تحلیل سود هر سهم، باید به سود اصلی هر سهم و سود کاهش یافته سهام توجه کنید.

..