برچسب: حق سنوات
کارگران موقت و دریافت سنوات کار
۲ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کارگران موقت و دریافت سنوات کار

تمام کارگرانی که از دو شرط فوق الذکر برخوردار باشند یعنی یک سال سابقه کار داشته باشند یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد و در همان کارگاه مشغول به کار باشند پایه سنوات تعلق خواهد گرفت و پیمانکار جدید مکلف است صرفنظر از تصفیه حساب کارگران با پیمانکار قبلی،نسبت به پرداخت پایه سنوات به آنان اقدام کند.

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات

چه کارگران تسویه حساب کرده باشند و چه تسویه حساب نکرده باشند مشمول حق سنوات می‌شوند.

..