برچسب: حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری
روش های حسابداری پیمانکاری
۵ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

روش های حسابداری پیمانکاری

منطق بکارگیری روش درصد پیشرفت کار این ا ست که کارفرما و پیمانکار طبق قرارداد، تعهدات الزام آوری راپذیرفته اند.

..