برچسب: جبران خسارت
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم
۱۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم

هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

..