برچسب: تعدیلات سنواتی
رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی
۴ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی

اقلام بدهکار حساب مذکور در صورتی که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات ابرازی شده باشد، برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه گردد به استثنای موارد زیر:

حسابداری تعدیلات سنواتی
۲۲ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حسابداری تعدیلات سنواتی

تعديلات‌ سنواتي‌ يعني‌ اقلام‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ كه‌ در تعديل‌ مانده‌ سود (زيان‌) انباشته‌ ابتداي‌ دوره‌ منظور مي‌گردد، به‌ اقلامي‌ محدود مي‌شود كه‌ از ” تغيير در رويه‌ حسابداري‌“ و ” اصلاح‌ اشتباه‌“ ناشي‌ گردد.

فرق بین رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعدیلی و تعدیلات سنواتی
۵ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فرق بین رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعدیلی و تعدیلات سنواتی

تعديلات سنواتي يعني اقلام مربوط به سنوات قبل كه در تعديل مانده سود (زيان) انباشـته ابتداي دوره منظور ميگردد، به اقلامي محدود ميشود كه از “ تغيير در رويه حـسابداري” و “ اصلاح اشتباه” ناشي گردد.

..