برچسب: تصویب نامه شماره 15467/ت28916هـ
تعیین میزان سرمایه و حق بیمه کارکنان دولت
۲۷ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تعیین میزان سرمایه و حق بیمه کارکنان دولت

تعیین میزان سرمایه بیمه برای هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی و جزیی) در اثر حوادث و حق بیمه ماهانه برای هر نفر

..