برچسب: تراز آزمایشی و انواع آن
تراز آزمایشی و انواع آن
۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تراز آزمایشی و انواع آن

نام و مانده تمام حساب ها چه مانده داشته و یا نداشته باشد باید در تراز آزمایشی نوشته شود زیرا این کار به ما اطمینان میدهد که حسابی از قلم نیافتاده است.