برچسب: بازنشستگان
ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان
۱ آبان ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان

ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

اخبار حقوق بازنشستگان
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اخبار حقوق بازنشستگان

وام ضروری بازنشستگان اکنون به مبلغ سه میلیون تومان به ۲۵۰ هزار بازنشسته کشوری پرداخت می‌شود.

..