برچسب: بازخرید
آئین نامه اجرایی بازخرید
۲۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آئین نامه اجرایی بازخرید

آئین نامه اجرایی بازخریدی موضوع ماده ۴۵ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت