برچسب: انواع مالیات بر ارزش افزودهRSS
انواع مالیات بر ارزش افزوده
۲۶ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

انواع مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی، که کمترین پایه‌ی مالیاتی را ایجاد می‌کند، یک مالیات عمومی بر مصرف است (در صورتی که از اصل مبدأ استفاده شود، خالص صادرات را نیز در بر می‌گیرد). بنابراین، در بین سه روش مذکور، اکثر کشورها معمولاً این روش را بر می‌گزینند.