برچسب: انواع مالکیت
انواع مالکیت در نظام اقتصادی ایران
۲۹ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

انواع مالکیت در نظام اقتصادی ایران

اصل ۴۱ هرکس را مالک حاصل کسب و کار مشروع خود دانسته و اصل ۴۱ ، مالکیت شخصی را که از راه مشروع باشد، محترم تلقّی کرده است.