برچسب: اطلاعيه مرحله هفتم ثبت نام موديان ماليات بر ارزش افزودهRSS
مرحله هفتم مشمولین مالیات ارزش افزوده
۶ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مرحله هفتم مشمولین مالیات ارزش افزوده

در این مرحله ، کلیه اشخاص حقوقی صرفنظر از حجم فعالیت ( میزان فروش و ارایه خدمات ) از تاریخ ۹۵/۰۷/۰۱ مکلف به اجرای تکالیف مالیات بر ارزش افزوده هستند.