برچسب: اشتباه
مفهوم تقلب و آثار آن
۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مفهوم تقلب و آثار آن

حسابرسان مسئول اين هستند كه اطمينان دهند كه اظهارات نادرست كشف شده، اما اين اطمينان بخشي با اطمينان مطلق نيست.

ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم
۱۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم

در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات ، مدارک تشخیص قطعی بدهی ، سال مالیاتی ، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد .

..