مجله حسابداری و حسابرسی,اخبار حسابداری و مالیاتی http://accpanel.ir Sat, 22 Jul 2017 07:55:17 +0430 fa-IR hourly 1 http://accpanel.ir/wp-content/uploads/2016/12/cropped-fav-32x32.png مجله حسابداری و حسابرسی,اخبار حسابداری و مالیاتی http://accpanel.ir 32 32 شرایط جدید صدور دسته‌ چک http://accpanel.ir/7726/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c-%da%86%da%a9/ http://accpanel.ir/7726/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c-%da%86%da%a9/#respond Sat, 22 Jul 2017 06:55:06 +0000 http://accpanel.ir/?p=7726 http://accpanel.ir/7726/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c-%da%86%da%a9/feed/ 0 الحاق یک تبصره به ماده (۲۶) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران http://accpanel.ir/7723/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b2%db%b6-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d9%82/ http://accpanel.ir/7723/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b2%db%b6-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d9%82/#respond Sat, 22 Jul 2017 03:56:52 +0000 http://accpanel.ir/?p=7723 http://accpanel.ir/7723/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b2%db%b6-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d9%82/feed/ 0 اظهارنامه مالیات املاک خالی http://accpanel.ir/7714/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%ae%d8%a7%d9%84%db%8c/ http://accpanel.ir/7714/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%ae%d8%a7%d9%84%db%8c/#respond Wed, 19 Jul 2017 10:13:39 +0000 http://accpanel.ir/?p=7714 http://accpanel.ir/7714/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%ae%d8%a7%d9%84%db%8c/feed/ 0 وصول و تقسیط مالیات اظهارنامه ارزش افزوده http://accpanel.ir/7644/%d9%88%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2/ http://accpanel.ir/7644/%d9%88%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2/#respond Wed, 19 Jul 2017 08:38:16 +0000 http://accpanel.ir/?p=7644 http://accpanel.ir/7644/%d9%88%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2/feed/ 0 میزان مالیات صاحبان وسایل نقلیه عمومی http://accpanel.ir/7172/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%82%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c/ http://accpanel.ir/7172/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%82%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c/#respond Wed, 19 Jul 2017 05:47:05 +0000 http://accpanel.ir/?p=7172 http://accpanel.ir/7172/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%82%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c/feed/ 0 نکات مهم اظهارنامه اشخاص حقوقی – بخش اول http://accpanel.ir/7591/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/ http://accpanel.ir/7591/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/#respond Wed, 19 Jul 2017 03:13:59 +0000 http://accpanel.ir/?p=7591 http://accpanel.ir/7591/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/feed/ 0 عدم الزام مالکان و اشخاص موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ به تسلیم اظهارنامه مالیاتی املاک http://accpanel.ir/7570/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-%db%b1%db%b1/ http://accpanel.ir/7570/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-%db%b1%db%b1/#respond Tue, 18 Jul 2017 03:52:42 +0000 http://accpanel.ir/?p=7570 http://accpanel.ir/7570/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-%db%b1%db%b1/feed/ 0 سامانه مالیاتی ویژه مناطق آزاد http://accpanel.ir/7562/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/ http://accpanel.ir/7562/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/#respond Tue, 18 Jul 2017 03:28:36 +0000 http://accpanel.ir/?p=7562 http://accpanel.ir/7562/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/feed/ 0 اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی http://accpanel.ir/7548/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/ http://accpanel.ir/7548/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/#respond Mon, 17 Jul 2017 09:02:25 +0000 http://accpanel.ir/?p=7548 http://accpanel.ir/7548/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/feed/ 0 بخشنامه ای شماره 1/ 60 محاسبه میزان مستری بازنشستگان http://accpanel.ir/7544/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-1-60-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8/ http://accpanel.ir/7544/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-1-60-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8/#respond Mon, 17 Jul 2017 08:35:28 +0000 http://accpanel.ir/?p=7544 http://accpanel.ir/7544/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-1-60-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8/feed/ 0 پیشرفت در حسابداری – بخش هفدهم http://accpanel.ir/7285/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d9%81%d8%af%d9%87%d9%85/ http://accpanel.ir/7285/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d9%81%d8%af%d9%87%d9%85/#respond Mon, 17 Jul 2017 05:10:19 +0000 http://accpanel.ir/?p=7285 http://accpanel.ir/7285/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d9%81%d8%af%d9%87%d9%85/feed/ 0