کسب و کار – مجله حسابداری و حسابرسی,اخبار حسابداری و مالیاتی http://accpanel.ir Sat, 22 Jul 2017 06:56:44 +0430 fa-IR hourly 1 http://accpanel.ir/wp-content/uploads/2016/12/cropped-fav-32x32.png کسب و کار – مجله حسابداری و حسابرسی,اخبار حسابداری و مالیاتی http://accpanel.ir 32 32 اظهارنامه مالیاتی شرکتهای دانش بنیان http://accpanel.ir/1221/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86/ http://accpanel.ir/1221/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 09 Jul 2017 18:03:04 +0000 http://accpanel.ir/?p=1221 http://accpanel.ir/1221/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86/feed/ 0 هشدار برای ثبت اظهارنامه http://accpanel.ir/187/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/ http://accpanel.ir/187/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/#respond Sun, 18 Jun 2017 23:13:02 +0000 http://accpanel.ir/?p=187 http://accpanel.ir/187/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/feed/ 0 بازار بورس و فرابورس http://accpanel.ir/7099/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/ http://accpanel.ir/7099/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/#respond Mon, 29 May 2017 07:11:45 +0000 http://accpanel.ir/?p=7099 http://accpanel.ir/7099/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/feed/ 0 مالیات فروشگاه های اینترنتی http://accpanel.ir/7092/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c/ http://accpanel.ir/7092/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c/#respond Mon, 29 May 2017 04:50:58 +0000 http://accpanel.ir/?p=7092 http://accpanel.ir/7092/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c/feed/ 0 نکات مهم قولنامه و مبایعه نامه – بخش دوم http://accpanel.ir/6958/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%82%d9%88%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88/ http://accpanel.ir/6958/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%82%d9%88%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88/#respond Sun, 07 May 2017 05:01:06 +0000 http://accpanel.ir/?p=6958 http://accpanel.ir/6958/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%82%d9%88%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88/feed/ 0 نکات مهم قولنامه و مبایعه نامه – بخش اول http://accpanel.ir/6708/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%82%d9%88%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/ http://accpanel.ir/6708/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%82%d9%88%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/#respond Mon, 10 Apr 2017 18:42:16 +0000 http://accpanel.ir/?p=6708 http://accpanel.ir/6708/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%82%d9%88%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/feed/ 0 مراحل ثبت شرکت http://accpanel.ir/1733/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/ http://accpanel.ir/1733/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/#respond Sun, 26 Feb 2017 08:29:00 +0000 http://accpanel.ir/?p=1733 http://accpanel.ir/1733/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/feed/ 0 حق تقدم چیست؟ http://accpanel.ir/5787/%d8%ad%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ http://accpanel.ir/5787/%d8%ad%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Wed, 25 Jan 2017 19:08:19 +0000 http://accpanel.ir/?p=5787 http://accpanel.ir/5787/%d8%ad%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 کاهش هزینه ها – بخش سوم http://accpanel.ir/5539/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa/ http://accpanel.ir/5539/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa/#respond Sat, 21 Jan 2017 08:09:58 +0000 http://accpanel.ir/?p=5539 http://accpanel.ir/5539/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa/feed/ 0 نسبتهای مالی هشدار دهنده ورشکستگی http://accpanel.ir/5523/%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c/ http://accpanel.ir/5523/%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c/#respond Sat, 21 Jan 2017 07:30:15 +0000 http://accpanel.ir/?p=5523 http://accpanel.ir/5523/%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c/feed/ 0 مدیریت سود کسب و کارها http://accpanel.ir/5431/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7/ http://accpanel.ir/5431/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7/#respond Mon, 16 Jan 2017 05:37:27 +0000 http://accpanel.ir/?p=5431 http://accpanel.ir/5431/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7/feed/ 0