دسته: مالیاتRSS
ثبت مالیات عملکرد
۱۱ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ثبت مالیات عملکرد

می بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود.

..