دسته: مالیاتRSS
تراکنش های بانکی و اظهارنامه مالیاتی
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تراکنش های بانکی و اظهارنامه مالیاتی

داشتن اطلاعات کافی در خصوص اظهارنامه مالیاتی و مباحث حسابداری مالیاتی برای همه امری مهم است تا از هر طریق جلوی سوءاستفاده های مالی گرفته شود.

انحلال شرکت
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

انحلال شرکت

اشخاص حقوقی منحله مکلف به تسلیم دو نوع اظهارنامه جداگانه به شرح زیر میباشند:

نکات مهم مالیاتی – بخش چهارم
۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم مالیاتی – بخش چهارم

برابر ماده 193 ق.م.م نسبت به مودیانی که به موجب قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات متعلق خواهند بود.

اظهارنامه اصلاحی
۱۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اظهارنامه اصلاحی

با توجه به صراحت تبصره مذکور مبنی بر تسلیم اظهارنامه اصلاحی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به مدت یک ماه،هر گونه اظهارنامه تسلیمی قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به عنوان اظهارنامه اصلی تلقی و آخرین اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر که با رعایت مقررات تسلیم شده باشد به عنوان اظهارنامه اصلی ملاک رسیدگی خواهد بود.