دسته: مالیاتRSS
درآمدهای پنهان و مالیات
۲۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درآمدهای پنهان و مالیات

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه به دنبال شناسایی مودیانی هستیم که هیچ پرونده‌ای در سازمان امور مالیاتی ندارند، عنوان کرد با شناسایی مالیات‌های پنهان اقتصادی بین ۱۴ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان به مجموع مالیات کشور اضافه خواهد شد.   سید کامل تقوی‌نژاد در همایش فرهنگی – اقتصادی لرستان با بیان این […]

ترفند مالیاتی
۲۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ترفند مالیاتی

  در صورتی که ایرادات دفاتر ، منطبق با موضوع ماده ۲۰ آیین نامه نحوه تحریر و تنظیم و نگهداری دفاتر ، به هیأت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ اعلام گردد، اعلام اداره امور مالیاتی باید تحت عنوان رد دفاتر باشد و هیأت مذکور نیز به علت عدم رعایت موازین قانونی ( ماده ۲۰ آیین […]

ماده 103 قانون مالیات های مستقیم
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده 103 قانون مالیات های مستقیم

در مورد دعاوي و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصـل میشـود و بـراي حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شـهرداري و نظـایر آنهـا میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم

فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند ، از پرداخت مالیات معاف است .

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین فعالیتهای قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط انجام می‌شود مشمول نرخ مالیاتی صفر می باشد .