دسته: مالیاتRSS
قابل طرح نبودن اعتراض نسبت به صدور رأی قطعی ازسوی هیأت حل اختلاف مالیاتی
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قابل طرح نبودن اعتراض نسبت به صدور رأی قطعی ازسوی هیأت حل اختلاف مالیاتی

بخشنامه شماره:85/93/200 تاريخ: 3/8/1393 اعتراض مؤدي به برگ ماليات قطعي، پيش از رسيدگي و صدور رأي قطعي ازسوي هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم، بدواً قابليت طرح و استماع در ديوان عدالت اداري را ندارد.

نرخ های مالیاتی در قانون جدید مالیاتها
۲۸ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نرخ های مالیاتی در قانون جدید مالیاتها

يکي از رويکردهايي که در بازنگري قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌منظور رعايت اصل برابري و تحقق عدالت مالياتي موردتوجه قرارگرفته است، تعديل و منطقي سازي نرخ‌هاي مالياتي است.

بخشنامه ارائه فهرست دریافت کنندگان حقوق ماده 86
۱۶ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخشنامه ارائه فهرست دریافت کنندگان حقوق ماده 86

پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات مادة (85) اين ‌قانون محاسبه و کسر و تا پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي ‌متضمن نام و نشاني دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان آن به ادارة امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را صورت‌ دهند