دسته: مالیاتRSS
نکات مهم تغییرات قانون مالیاتهای مستقیم
۱۲ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم تغییرات قانون مالیاتهای مستقیم

کلیه صاحبان مشاغل بر اساس حجم فعالیت به ۳ گروه ( اول . دوم . سوم ) دسته بندی شده و تعدادی نیز بر اساس نوع فعالیت جزء گروه اول قرار گرفته اند.

ثبت مالیات عملکرد
۱۱ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ثبت مالیات عملکرد

می بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود.