مالیات – مجله حسابداری و حسابرسی | آخرین اخبار حسابداری و مالیاتی http://accpanel.ir Sun, 25 Jun 2017 05:44:14 +0430 fa-IR hourly 1 http://accpanel.ir/wp-content/uploads/2016/12/cropped-fav-32x32.png مالیات – مجله حسابداری و حسابرسی | آخرین اخبار حسابداری و مالیاتی http://accpanel.ir 32 32 ابطال سه بند از دستور العمل خود اظهاری مالیاتی ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌ها http://accpanel.ir/7305/%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85/ http://accpanel.ir/7305/%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85/#respond Sat, 24 Jun 2017 05:32:57 +0000 http://accpanel.ir/?p=7305 http://accpanel.ir/7305/%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85/feed/ 0 نکات مهم در ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد http://accpanel.ir/3133/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%84/ http://accpanel.ir/3133/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%84/#respond Fri, 23 Jun 2017 23:31:54 +0000 http://accpanel.ir/?p=3133 http://accpanel.ir/3133/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%84/feed/ 0 آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیات ها http://accpanel.ir/516/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b3%db%b2/ http://accpanel.ir/516/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b3%db%b2/#respond Thu, 22 Jun 2017 08:59:25 +0000 http://accpanel.ir/?p=516 http://accpanel.ir/516/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b3%db%b2/feed/ 0 ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی http://accpanel.ir/7295/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/ http://accpanel.ir/7295/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/#respond Tue, 20 Jun 2017 07:30:12 +0000 http://accpanel.ir/?p=7295 http://accpanel.ir/7295/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/feed/ 0 نکات مهم مالیاتی – بخش نهم http://accpanel.ir/7290/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%86%d9%87%d9%85/ http://accpanel.ir/7290/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%86%d9%87%d9%85/#respond Tue, 20 Jun 2017 06:54:40 +0000 http://accpanel.ir/?p=7290 http://accpanel.ir/7290/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%86%d9%87%d9%85/feed/ 0 نکات مهم مالیاتی – بخش هشتم http://accpanel.ir/7277/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-2/ http://accpanel.ir/7277/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-2/#respond Mon, 19 Jun 2017 08:59:27 +0000 http://accpanel.ir/?p=7277 http://accpanel.ir/7277/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-2/feed/ 0 اظهارنامه اجاره املاک http://accpanel.ir/1262/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9/ http://accpanel.ir/1262/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9/#respond Mon, 19 Jun 2017 02:40:44 +0000 http://accpanel.ir/?p=1262 http://accpanel.ir/1262/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9/feed/ 0 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم http://accpanel.ir/1320/%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85/ http://accpanel.ir/1320/%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85/#respond Sun, 18 Jun 2017 05:58:39 +0000 http://accpanel.ir/?p=1320 http://accpanel.ir/1320/%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85/feed/ 0 معافیتهای مالیات بردرآمد حقوق http://accpanel.ir/444/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/ http://accpanel.ir/444/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/#respond Sun, 18 Jun 2017 01:47:25 +0000 http://accpanel.ir/?p=444 http://accpanel.ir/444/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/feed/ 0 دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم http://accpanel.ir/7218/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b0%db%b0-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88/ http://accpanel.ir/7218/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b0%db%b0-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88/#respond Sat, 17 Jun 2017 05:46:02 +0000 http://accpanel.ir/?p=7218 http://accpanel.ir/7218/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b0%db%b0-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88/feed/ 0 مالیات فعالیت شغلی شراکتی http://accpanel.ir/7231/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%db%8c/ http://accpanel.ir/7231/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%db%8c/#respond Wed, 14 Jun 2017 08:28:11 +0000 http://accpanel.ir/?p=7231 http://accpanel.ir/7231/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%db%8c/feed/ 0