دسته: قوانینRSS
انعقاد قرارداد بیمه اختیاری با سازمان تامین اجتماعی
۱۰ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

انعقاد قرارداد بیمه اختیاری با سازمان تامین اجتماعی

مبنای پرداخت حق بیمه برای افرادی که بیش از ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ٣٦٠ روز قبل از تاریخ تقاضا مشروط براینکه کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان تقاضا نباشد .

شرایط پرداخت مستمری از کار افتادگی
۱۰ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط پرداخت مستمری از کار افتادگی

بر اساس ضوابط سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که از کارافتادگی بیمه شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد باشد و بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار دچار آسیب شده باشد استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت.

..