قوانین – مجله حسابداری و حسابرسی | آخرین اخبار حسابداری و مالیاتی http://accpanel.ir Sun, 25 Jun 2017 05:44:14 +0430 fa-IR hourly 1 http://accpanel.ir/wp-content/uploads/2016/12/cropped-fav-32x32.png قوانین – مجله حسابداری و حسابرسی | آخرین اخبار حسابداری و مالیاتی http://accpanel.ir 32 32 قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی مشمول کسر حق بیمه نیست http://accpanel.ir/7314/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85/ http://accpanel.ir/7314/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85/#respond Sat, 24 Jun 2017 06:17:31 +0000 http://accpanel.ir/?p=7314 http://accpanel.ir/7314/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85/feed/ 0 کمک هزینه بارداری http://accpanel.ir/500/%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ http://accpanel.ir/500/%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Fri, 23 Jun 2017 05:47:52 +0000 http://accpanel.ir/?p=500 http://accpanel.ir/500/%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 دستورالعمل‌های اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا http://accpanel.ir/7259/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%8c/ http://accpanel.ir/7259/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%8c/#respond Mon, 19 Jun 2017 07:46:02 +0000 http://accpanel.ir/?p=7259 http://accpanel.ir/7259/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%8c/feed/ 0 آیین نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری http://accpanel.ir/7150/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85/ http://accpanel.ir/7150/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85/#respond Sun, 11 Jun 2017 09:08:34 +0000 http://accpanel.ir/?p=7150 http://accpanel.ir/7150/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85/feed/ 0 قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور 1396 http://accpanel.ir/7109/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%82%db%8c%d8%ad-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/ http://accpanel.ir/7109/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%82%db%8c%d8%ad-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/#respond Wed, 31 May 2017 07:29:27 +0000 http://accpanel.ir/?p=7109 http://accpanel.ir/7109/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%82%db%8c%d8%ad-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/feed/ 0 ماده 36 قانون تامین اجتماعی http://accpanel.ir/7067/%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-36-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/ http://accpanel.ir/7067/%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-36-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/#respond Sun, 21 May 2017 10:48:24 +0000 http://accpanel.ir/?p=7067 http://accpanel.ir/7067/%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-36-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/feed/ 0 نصاب معاملات در نیروهای مسلح http://accpanel.ir/1078/%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad/ http://accpanel.ir/1078/%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad/#respond Sat, 20 May 2017 14:32:08 +0000 http://accpanel.ir/?p=1078 http://accpanel.ir/1078/%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad/feed/ 0 تصویب نامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت http://accpanel.ir/7042/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/ http://accpanel.ir/7042/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/#respond Wed, 17 May 2017 06:21:26 +0000 http://accpanel.ir/?p=7042 http://accpanel.ir/7042/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/feed/ 0 نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی http://accpanel.ir/6996/%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c/ http://accpanel.ir/6996/%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c/#respond Wed, 10 May 2017 06:47:21 +0000 http://accpanel.ir/?p=6996 http://accpanel.ir/6996/%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c/feed/ 0 دستورالعمل بازرسی تامین اجتماعی از دفاتر بر اساس آخرین سال مالی http://accpanel.ir/6954/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%81/ http://accpanel.ir/6954/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%81/#respond Tue, 02 May 2017 03:31:42 +0000 http://accpanel.ir/?p=6954 http://accpanel.ir/6954/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%81/feed/ 0 چک غیرقابل تعقیب کیفری http://accpanel.ir/6931/%da%86%da%a9-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d9%82%db%8c%d8%a8-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c/ http://accpanel.ir/6931/%da%86%da%a9-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d9%82%db%8c%d8%a8-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c/#respond Sun, 30 Apr 2017 07:08:39 +0000 http://accpanel.ir/?p=6931 http://accpanel.ir/6931/%da%86%da%a9-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d9%82%db%8c%d8%a8-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c/feed/ 0