دسته: حقوق و دستمزدRSS
ساعات کار و اضافه کاری
۲۳ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ساعات کار و اضافه کاری

که در مورد آنها ساعات کار در چهار هفته متوالی 176 ساعت تعیین شده، ساعات کار اصولاً بصورت هفتگی تعیین گردیده است – مواد 51 و52 قانون کار – به میزان 36 ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی و 44 ساعت برای سایر کارگران .

حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی
۲۳ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی

پرداخت كسور ياحق بيمه سي سال خدمت بايستي ازبابت اشتغال دردستگاهها ومؤسسات دولتي باشد وسابقه پرداخت حق بيمه دربخش خصوصي جهت معافيت ازپرداخت كسور سهم مستخدم (موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقررات مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) موضوعيت ندارد.

نحوه جمع آوری سوابق بیمه ای تامین اجتماعی
۱۸ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نحوه جمع آوری سوابق بیمه ای تامین اجتماعی

چنانچه بیمه شده ای در بیش از یک شعبه تأمین اجتماعی دارای سوابق پرداخت حق بیمه باشد، جهت جمع آوری سوابق کارکرد خود باید به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه کند و نسبت به تکمیل فرم درخواست جمع آوری سوابق اقدام نماید.