دسته: حقوق و دستمزدRSS
پرسش و پاسخ بیمه ای – بخش دوم
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ بیمه ای – بخش دوم

کارگاههای خانوادگی مشمول قانون کار نیستند ولی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند. از شعبه مربوطه درخواست بازرسی کنید.

پرسش و پاسخ بیمه ای – بخش اول
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ بیمه ای – بخش اول

نحوه پرداخت حق بیمه بانوانی که مشمول خدمت نیمه وقت و نحوه اخذ حق بیمه کارکنان قراردادی شاغل در دستگاههای اجرائی

نحوه محاسبه مستمری تامین اجتماعی
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نحوه محاسبه مستمری تامین اجتماعی

آقایان با ۶٠سال تمام و ٢٠سال بیمه پردازی و خانم ها با ۵۵ سال تمام و ٢٠ سال بیمه پردازی، مستحق دریافت مستمری می شوند.

کمک هزینه غذا، ایاب و ذهاب و کمک هزینه تلفن همراه کارمندان
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

کمک هزینه غذا، ایاب و ذهاب و کمک هزینه تلفن همراه کارمندان

پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است.

افزایش ضریب حقوق کارمندان
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

افزایش ضریب حقوق کارمندان

با تصویب هیئت وزیران ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، قضات و کارمندان دولت برای سال ۱۳۹۶ تعیین شد.

افزایش حقوق کارمندان
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

افزایش حقوق کارمندان

در بخش ضوابط مالی بخشنامه بودجه 96 قید شده که دستگاه های اجرایی رشد ضریب حقوق را 10 درصد پیش بینی کنند. البته مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.