دسته: حقوق و دستمزدRSS
افزایش سنوات خدمت دولتی شاغلین آموزش و پرورش استثنایی از لحاظ بازنشستگی
۱ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

افزایش سنوات خدمت دولتی شاغلین آموزش و پرورش استثنایی از لحاظ بازنشستگی

از لحاظ بازنشستگی سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره(۵ ) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی- مصوب ۱۳۶۹- به مدت پنج سال از لحاظ بازنشستگی به میزان شش سال محاسبه می شود.

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی
۳۰ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

اگر چه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي اغلب مترادف با سابقه خدمت تلقي مي گردد ليكن در محاسبه حقوق بازنشستگي سابقه اي كه كسور بازنشستگي آن پرداخت شده و يا تعهد پرداخت گرديده است ملاك قرار مي گيرد

شرایط بازنشستگی ماده ۱۰۳ مدیریت خدمات کشوری
۳۰ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط بازنشستگی ماده ۱۰۳ مدیریت خدمات کشوری

دستگاههای دولتی موظفند مستخدمین زن و مرد را که دارای 65 سال سن سابقه باشند راسا" و بدون درخواست مستخدم بازنشسته نماینداین مستخدمین باید قبل از رسیدن به سن مذکوراز کلیه ذخیره استحقاقی خود استفاده نمایند.

مبنای محاسبه کسور بازنشستگی
۳۰ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مبنای محاسبه کسور بازنشستگی

نرخ كسور بازنشستگي ، نرخي ( درصدي ) است كه با اعمال آن در جمع حقوق و مزاياي مشمول كسر كسور بازنشستگي ، ميزان كسور بازنشستگي مشخص مي گردد .