دسته: حقوق و دستمزدRSS
بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت
۹ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت

کارکنان رسمی ، پیمانی وقراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل بیست و پنج (۲۵ ) سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعایت شرط سنی)می توانند درمهلت پیش بینی شده در قانون با ارایه درخواست کتبی مبنی بربازنشستگی پیش ازموعد وموافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج(۵) سال سنوات ارفاقی تا سقف سی سال بازنشسته شوند.

افزایش سنوات خدمت دولتی شاغلین آموزش و پرورش استثنایی از لحاظ بازنشستگی
۱ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

افزایش سنوات خدمت دولتی شاغلین آموزش و پرورش استثنایی از لحاظ بازنشستگی

از لحاظ بازنشستگی سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره(۵ ) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی- مصوب ۱۳۶۹- به مدت پنج سال از لحاظ بازنشستگی به میزان شش سال محاسبه می شود.

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی
۳۰ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

اگر چه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي اغلب مترادف با سابقه خدمت تلقي مي گردد ليكن در محاسبه حقوق بازنشستگي سابقه اي كه كسور بازنشستگي آن پرداخت شده و يا تعهد پرداخت گرديده است ملاك قرار مي گيرد