حقوق و دستمزد – مجله حسابداری و حسابرسی,اخبار حسابداری و مالیاتی http://accpanel.ir Sat, 22 Jul 2017 07:55:17 +0430 fa-IR hourly 1 http://accpanel.ir/wp-content/uploads/2016/12/cropped-fav-32x32.png حقوق و دستمزد – مجله حسابداری و حسابرسی,اخبار حسابداری و مالیاتی http://accpanel.ir 32 32 بخشنامه ای شماره 1/ 60 محاسبه میزان مستری بازنشستگان http://accpanel.ir/7544/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-1-60-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8/ http://accpanel.ir/7544/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-1-60-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8/#respond Mon, 17 Jul 2017 08:35:28 +0000 http://accpanel.ir/?p=7544 http://accpanel.ir/7544/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-1-60-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8/feed/ 0 شرایط و انواع بازنشستگی زنان و مردان در ایران http://accpanel.ir/7426/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1/ http://accpanel.ir/7426/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1/#respond Tue, 11 Jul 2017 10:52:00 +0000 http://accpanel.ir/?p=7426 http://accpanel.ir/7426/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1/feed/ 0 بخشنامه شماره ۷۰ مستمری‌ها http://accpanel.ir/7424/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b0-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/ http://accpanel.ir/7424/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b0-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/#respond Tue, 11 Jul 2017 10:28:02 +0000 http://accpanel.ir/?p=7424 http://accpanel.ir/7424/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b0-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/feed/ 0 نکات مهم قانون کار – بخش اول http://accpanel.ir/7076/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/ http://accpanel.ir/7076/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/#respond Sun, 25 Jun 2017 04:36:30 +0000 http://accpanel.ir/?p=7076 http://accpanel.ir/7076/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/feed/ 0 شرایط کمک هزینه بارداری http://accpanel.ir/95/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ http://accpanel.ir/95/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Thu, 22 Jun 2017 12:32:39 +0000 http://accpanel.ir/?p=95 http://accpanel.ir/95/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش ششم http://accpanel.ir/7000/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b4%d8%b4%d9%85/ http://accpanel.ir/7000/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b4%d8%b4%d9%85/#respond Mon, 19 Jun 2017 07:51:45 +0000 http://accpanel.ir/?p=7000 http://accpanel.ir/7000/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b4%d8%b4%d9%85/feed/ 0 پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده http://accpanel.ir/7252/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%aa%d8%b1/ http://accpanel.ir/7252/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%aa%d8%b1/#respond Sun, 18 Jun 2017 09:05:53 +0000 http://accpanel.ir/?p=7252 http://accpanel.ir/7252/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%aa%d8%b1/feed/ 0 ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارگران بصورت اینترنتی http://accpanel.ir/7247/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ad%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b5%d9%88/ http://accpanel.ir/7247/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ad%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b5%d9%88/#respond Sun, 18 Jun 2017 08:44:26 +0000 http://accpanel.ir/?p=7247 http://accpanel.ir/7247/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ad%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b5%d9%88/feed/ 0 مبنای تشخیص مشاغل سخت و زیان آور http://accpanel.ir/7244/%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%88%d8%b1/ http://accpanel.ir/7244/%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%88%d8%b1/#respond Sun, 18 Jun 2017 08:34:30 +0000 http://accpanel.ir/?p=7244 http://accpanel.ir/7244/%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%88%d8%b1/feed/ 0 دستمزد مبنای کسر حق بیمه http://accpanel.ir/835/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%b1-%d8%ad%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87/ http://accpanel.ir/835/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%b1-%d8%ad%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87/#respond Sat, 10 Jun 2017 06:26:10 +0000 http://accpanel.ir/?p=835 http://accpanel.ir/835/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%b1-%d8%ad%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87/feed/ 0 نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش هفتم http://accpanel.ir/7048/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-2/ http://accpanel.ir/7048/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-2/#respond Wed, 17 May 2017 08:09:44 +0000 http://accpanel.ir/?p=7048 http://accpanel.ir/7048/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-2/feed/ 0