دسته: حقوق و دستمزدRSS
فوق العاده جمعه کاری
۹ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

فوق العاده جمعه کاری

کارگرانی که به هر عنوان روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل هفتگی روز جمعه ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

نکات مهم قانون کار – بخش اول
۴ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم قانون کار – بخش اول

چنانچه روز استراحت کارگر نوبت کار با روز تعطیل رسمی مصادف شود، به ازای هر روز تعطیل رسمی معادل ۷/۳۳ ساعت از ساعات کار مقرره قانونی کارگر( ۱۷۶ ساعت در چهار هفته متوالی ) کسر و یا معادل آن اضافه کار پرداخت خواهد گردید.

شرایط کمک هزینه بارداری
۱ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شرایط کمک هزینه بارداری

کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می‌شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می‌کنند، ۶ ماه است که ٣ ماه آن می‌بایست بعد از دوران زایمان باشد.

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش ششم
۲۹ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش ششم

پایه سنواتی را نباید با حق سنوات اشتباه گرفت. پایه سنواتی توسط شورای عالی کار برای هر سال مصوب می شود و معمولاً برای جبران حداقل دستمزد است.