دسته: حقوق و دستمزدRSS
بخشنامه معافیت مالیات حقوق
۶ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخشنامه معافیت مالیات حقوق

پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود را طبق مقررات ماده 85 قانون یادشده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

نکات مهم عیدی و پاداش – بخش دوم
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم عیدی و پاداش – بخش دوم

نحوه محاسبات مربوط به عيدی و پاداش و حق سنوات و همچنين محاسبات بيمه و ماليات عيدی و پاداش و حق سنوات سال 1395

حداقل حقوق، دستمزد و مزایا
۲۰ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حداقل حقوق، دستمزد و مزایا

حقوق کارمندان از سوی شورای حقوق و دستمزد و مزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می شود. تعیین مزد بر عهده مجلس نیست.

نکات مهم عیدی و پاداش کارگران – بخش اول
۱۹ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم عیدی و پاداش کارگران – بخش اول

کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

عیدی کارکنان دولت، کارگران ساعتی، پاره وقت و فصلی
۱۷ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

عیدی کارکنان دولت، کارگران ساعتی، پاره وقت و فصلی

برابر قانون کار مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است.

نکات مهم بیمه – بخش اول
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم بیمه – بخش اول

در صورتی که کارفرما بدون توجه به ماده 39 قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال کارکنان تحت شمول،از بیمه نمودن کارکنان خود، خودداری کند شخص مدعی باید :