دسته: حسابرسیRSS
نامه مدیریت حسابرسان مستقل
۲۳ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نامه مدیریت حسابرسان مستقل

ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺿﻤﻨﯽ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺿﻤﻨﯽ، ﺣﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﺩ .

کنترلهای حسابرسی داراییهای ثابت
۱۱ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کنترلهای حسابرسی داراییهای ثابت

كنترل هزينه هاي سرمايه ای، كنترل داراييهاي در جريان تكميل ،كنترل درصد يشرفت فيزيكي داراييهاي در جريان تكميل، كنترل تعيين بدهيهاي احتمالي