حسابرسی – مجله حسابداری و حسابرسی,اخبار حسابداری و مالیاتی http://accpanel.ir Sat, 22 Jul 2017 07:55:17 +0430 fa-IR hourly 1 http://accpanel.ir/wp-content/uploads/2016/12/cropped-fav-32x32.png حسابرسی – مجله حسابداری و حسابرسی,اخبار حسابداری و مالیاتی http://accpanel.ir 32 32 الزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده http://accpanel.ir/6594/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3/ http://accpanel.ir/6594/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3/#respond Wed, 05 Apr 2017 04:53:36 +0000 http://accpanel.ir/?p=6594 http://accpanel.ir/6594/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3/feed/ 0 نکات مهم آموزش حسابداری – بخش اول http://accpanel.ir/6282/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/ http://accpanel.ir/6282/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/#respond Thu, 02 Mar 2017 18:35:29 +0000 http://accpanel.ir/?p=6282 http://accpanel.ir/6282/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/feed/ 0 حسابرسی عملیاتی ؛کارایی، اثربخشی و صرفه‌اقتصادی http://accpanel.ir/6194/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%9b%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%8a-%d9%88-%d8%b5%d8%b1/ http://accpanel.ir/6194/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%9b%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%8a-%d9%88-%d8%b5%d8%b1/#respond Mon, 27 Feb 2017 04:46:25 +0000 http://accpanel.ir/?p=6194 http://accpanel.ir/6194/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%9b%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%8a-%d9%88-%d8%b5%d8%b1/feed/ 0 استعلام اصالت گزارش‌های حسابرسی http://accpanel.ir/6131/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%aa-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c/ http://accpanel.ir/6131/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%aa-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c/#respond Tue, 14 Feb 2017 04:31:50 +0000 http://accpanel.ir/?p=6131 http://accpanel.ir/6131/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%aa-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c/feed/ 0 خدمات همزمان حسابرسی داخلی،مستقل و عضویت در کمیته حسابرسی http://accpanel.ir/5206/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%8c%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d8%b6/ http://accpanel.ir/5206/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%8c%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d8%b6/#respond Mon, 02 Jan 2017 05:46:24 +0000 http://accpanel.ir/?p=5206 http://accpanel.ir/5206/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%8c%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d8%b6/feed/ 0 مدیریت ریسک حسابرسی http://accpanel.ir/4933/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c/ http://accpanel.ir/4933/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c/#respond Sat, 24 Dec 2016 11:30:16 +0000 http://accpanel.ir/?p=4933 http://accpanel.ir/4933/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c/feed/ 0 شرایط اعطای کمک‌ هزینه حسابرسی به شرکت های دانش بنیان http://accpanel.ir/4112/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c/ http://accpanel.ir/4112/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c/#respond Sat, 12 Nov 2016 10:57:38 +0000 http://accpanel.ir/?p=4112 http://accpanel.ir/4112/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c/feed/ 0 ماده 272 قانون مالیات های مستقیم http://accpanel.ir/3559/%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-272-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85/ http://accpanel.ir/3559/%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-272-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85/#respond Sat, 22 Oct 2016 18:35:08 +0000 http://accpanel.ir/?p=3559 http://accpanel.ir/3559/%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-272-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85/feed/ 0 تصویبنامه درخصوص شرکت های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی http://accpanel.ir/2858/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%85%da%a9%d9%84%d9%81-%d8%a8/ http://accpanel.ir/2858/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%85%da%a9%d9%84%d9%81-%d8%a8/#respond Mon, 10 Oct 2016 04:42:08 +0000 http://accpanel.ir/?p=2858 http://accpanel.ir/2858/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%85%da%a9%d9%84%d9%81-%d8%a8/feed/ 0 حسابرس و بازرس قانونی http://accpanel.ir/2334/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c/ http://accpanel.ir/2334/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c/#respond Mon, 26 Sep 2016 18:55:59 +0000 http://accpanel.ir/?p=2334 http://accpanel.ir/2334/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c/feed/ 0 مفهوم استقلال حسابرس http://accpanel.ir/2274/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3/ http://accpanel.ir/2274/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3/#respond Thu, 22 Sep 2016 18:23:55 +0000 http://accpanel.ir/?p=2274 http://accpanel.ir/2274/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3/feed/ 0