دسته: حسابداریRSS
تداوم فعالیت: فرض یا واجب؟
۱۴ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تداوم فعالیت: فرض یا واجب؟

برقرار بودن فرض تداوم فعالیت به معنای وجود شواهد کافی در ادامه فعالیت شرکت در دوره مالی قابل پیش‌بینی پس از ترازنامه است، نه فرض بر ادامه فعالیت آن.

طبقه بندی هزینه در حسابداری صنعتی
۷ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

طبقه بندی هزینه در حسابداری صنعتی

هزینه های متغیر هزینه هایی می باشند که مقدار آنها با تغییر در سطح و میزان تولید تغییر می کند یعنی با افزایش مقدار تولید و حجم تولید این هزینه ها افزایش می یابند و با کاهش درمیزان تولید،کاهش می یابند. نمونه مشخص این هزینه ها مواد مستقیم و دستمزد مستقیم می باشند .

فرق بین رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعدیلی و تعدیلات سنواتی
۵ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فرق بین رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعدیلی و تعدیلات سنواتی

تعديلات سنواتي يعني اقلام مربوط به سنوات قبل كه در تعديل مانده سود (زيان) انباشـته ابتداي دوره منظور ميگردد، به اقلامي محدود ميشود كه از “ تغيير در رويه حـسابداري” و “ اصلاح اشتباه” ناشي گردد.