حسابداری – مجله حسابداری و حسابرسی,اخبار حسابداری و مالیاتی http://accpanel.ir Sat, 22 Jul 2017 07:55:17 +0430 fa-IR hourly 1 http://accpanel.ir/wp-content/uploads/2016/12/cropped-fav-32x32.png حسابداری – مجله حسابداری و حسابرسی,اخبار حسابداری و مالیاتی http://accpanel.ir 32 32 پیشرفت در حسابداری – بخش هفدهم http://accpanel.ir/7285/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d9%81%d8%af%d9%87%d9%85/ http://accpanel.ir/7285/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d9%81%d8%af%d9%87%d9%85/#respond Mon, 17 Jul 2017 05:10:19 +0000 http://accpanel.ir/?p=7285 http://accpanel.ir/7285/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d9%81%d8%af%d9%87%d9%85/feed/ 0 شرکتهای ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS http://accpanel.ir/6104/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%84%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84/ http://accpanel.ir/6104/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%84%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84/#respond Mon, 17 Jul 2017 01:07:15 +0000 http://accpanel.ir/?p=6104 http://accpanel.ir/6104/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%84%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84/feed/ 0 بازار کار حسابداری – بخش دوم http://accpanel.ir/7471/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%85/ http://accpanel.ir/7471/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%85/#respond Sat, 15 Jul 2017 08:32:37 +0000 http://accpanel.ir/?p=7471 http://accpanel.ir/7471/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%85/feed/ 0 پیشرفت در حسابداری -بخش شانزدهم http://accpanel.ir/7417/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/ http://accpanel.ir/7417/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/#respond Tue, 11 Jul 2017 09:36:59 +0000 http://accpanel.ir/?p=7417 http://accpanel.ir/7417/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/feed/ 0 حسابداری http://accpanel.ir/7461/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ http://accpanel.ir/7461/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Tue, 11 Jul 2017 03:56:50 +0000 http://accpanel.ir/?p=7461 http://accpanel.ir/7461/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 نرم افزار حسابداری مورد تایید دارایی http://accpanel.ir/7394/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/ http://accpanel.ir/7394/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/#respond Mon, 10 Jul 2017 07:08:50 +0000 http://accpanel.ir/?p=7394 http://accpanel.ir/7394/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/feed/ 0 نکات مهم حسابداری – بخش دهم http://accpanel.ir/7370/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%87%d9%85/ http://accpanel.ir/7370/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%87%d9%85/#respond Sun, 02 Jul 2017 09:14:29 +0000 http://accpanel.ir/?p=7370 http://accpanel.ir/7370/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%87%d9%85/feed/ 0 جزئیات کامل مالیات بر ساخت و فروش مسکن http://accpanel.ir/7207/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/ http://accpanel.ir/7207/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/#respond Sun, 25 Jun 2017 01:43:19 +0000 http://accpanel.ir/?p=7207 http://accpanel.ir/7207/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/feed/ 0 نکات مهم حسابداری – بخش نهم http://accpanel.ir/7056/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%86%d9%87%d9%85/ http://accpanel.ir/7056/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%86%d9%87%d9%85/#respond Tue, 20 Jun 2017 06:46:23 +0000 http://accpanel.ir/?p=7056 http://accpanel.ir/7056/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%86%d9%87%d9%85/feed/ 0 پیشرفت در حسابداری – بخش پانزدهم http://accpanel.ir/7274/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/ http://accpanel.ir/7274/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/#respond Mon, 19 Jun 2017 08:35:36 +0000 http://accpanel.ir/?p=7274 http://accpanel.ir/7274/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/feed/ 0 آئین نامه تحریر دفاتر مالی http://accpanel.ir/5821/%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/ http://accpanel.ir/5821/%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/#respond Mon, 19 Jun 2017 04:57:35 +0000 http://accpanel.ir/?p=5821 http://accpanel.ir/5821/%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/feed/ 0