دسته: حسابداریRSS
بستن حساب ها
۴ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بستن حساب ها

بستن حساب به معنی صفر کردن مانده هر حساب می باشد. این کار با بستانکار کردن مانده نهایی حساب­­های دارای مانده بدهکار و یا بدهکار کردن مانده نهایی حساب­های دارای مانده بستانکار طی اسناد حسابداری انجام می شود.

ضایعات عادی و ضایعات غیر عادی
۳ بهمن ۱۳۹۵
یک دیدگاه

ضایعات عادی و ضایعات غیر عادی

ضایعاتی که انتظار نمی رود در شرایط عادی و موثر تولید به وجود آیند و قابل کنترل می باشند ، که قیمت تمام شده ی ضایعات غیر عادی به حساب سود و زیان منظور می گردد.

آموزش تهیه صورت مغایرت بانکی
۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آموزش تهیه صورت مغایرت بانکی

حسابداران در پایان هر ماه ضمن مطابقت دادن مبالغ ثبت شده در دفاتر با اقلام ثبت شده در صورت حساب بانک هرگونه مغایرت موجود را تعیین و در اسرع وقت دلیل آن را مشخص کنند.این فرایند از طریق صورت مغایرات بانکی انجام می شود.

افزایش سرمایه به روش صرف سهام
۲۹ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

افزایش سرمایه به روش صرف سهام

شرکت مى تواند با تصویب مجمع اندوخته، صرف سهام را به حساب سرمایه منتقل کند و به ازاى آن سهام جدید میان سهام داران توزیع کند.

حسابداری ضایعات محصول
۲۷ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حسابداری ضایعات محصول

قیمت تمام شده ضایعات غیر عادی محصول پس از کسر ارزش قراضه آنها،به حساب زیان ناشی از ضایعات غیر عادی محصول منظور می شود.