دسته: ارزش افزودهRSS
نرخ مالیات بر ارزش افزوده
۱۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نرخ مالیات بر ارزش افزوده

یادآور می شود، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون شامل ۶ درصد مالیات و سه درصد عوارض ارزش افزوده است.

بخشنامه رفع ابهام مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخشنامه رفع ابهام مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری

به استناد مفاد ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالا وخدمت از طریق مبادی خروجی رسمی(منجمله از مناطق مذکور) به خارج از کشور مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی­باشد و با رعایت مقررات موضوعه مالیات و عوارض پرداخت شده مسترد می­گردد.

..