ارزش افزوده – مجله حسابداری و حسابرسی,اخبار حسابداری و مالیاتی http://accpanel.ir Sat, 22 Jul 2017 07:55:17 +0430 fa-IR hourly 1 http://accpanel.ir/wp-content/uploads/2016/12/cropped-fav-32x32.png ارزش افزوده – مجله حسابداری و حسابرسی,اخبار حسابداری و مالیاتی http://accpanel.ir 32 32 وصول و تقسیط مالیات اظهارنامه ارزش افزوده http://accpanel.ir/7644/%d9%88%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2/ http://accpanel.ir/7644/%d9%88%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2/#respond Wed, 19 Jul 2017 08:38:16 +0000 http://accpanel.ir/?p=7644 http://accpanel.ir/7644/%d9%88%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2/feed/ 0 درخواست و صدور گواهینامه ثبت‎نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده http://accpanel.ir/1921/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8e%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%86/ http://accpanel.ir/1921/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8e%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%86/#respond Sat, 24 Jun 2017 07:55:59 +0000 http://accpanel.ir/?p=1921 http://accpanel.ir/1921/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8e%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%86/feed/ 0 مراحل تمدید یا درخواست گواهی ارزش افزوده http://accpanel.ir/1238/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88/ http://accpanel.ir/1238/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88/#respond Thu, 22 Jun 2017 03:49:14 +0000 http://accpanel.ir/?p=1238 http://accpanel.ir/1238/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88/feed/ 0 فهرست مودیان فاقد اعتبار مالیاتی http://accpanel.ir/7135/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/ http://accpanel.ir/7135/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/#respond Sun, 11 Jun 2017 08:00:38 +0000 http://accpanel.ir/?p=7135 http://accpanel.ir/7135/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/feed/ 0 محاسبه مالیات بر ارزش افزوده طلا http://accpanel.ir/7038/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7/ http://accpanel.ir/7038/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7/#respond Wed, 17 May 2017 04:41:08 +0000 http://accpanel.ir/?p=7038 http://accpanel.ir/7038/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7/feed/ 0 نکات مهم ارزش افزوده – بخش اول http://accpanel.ir/6696/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/ http://accpanel.ir/6696/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/#respond Mon, 08 May 2017 04:31:48 +0000 http://accpanel.ir/?p=6696 http://accpanel.ir/6696/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/feed/ 0 نرخ مالیات بر ارزش افزوده http://accpanel.ir/6609/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87/ http://accpanel.ir/6609/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87/#respond Wed, 05 Apr 2017 06:40:43 +0000 http://accpanel.ir/?p=6609 http://accpanel.ir/6609/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87/feed/ 0 مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده http://accpanel.ir/788/%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81/ http://accpanel.ir/788/%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81/#respond Sat, 18 Mar 2017 07:49:47 +0000 http://accpanel.ir/?p=788 http://accpanel.ir/788/%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81/feed/ 0 تمدید اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده http://accpanel.ir/6198/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1/ http://accpanel.ir/6198/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1/#respond Fri, 10 Mar 2017 04:53:22 +0000 http://accpanel.ir/?p=6198 http://accpanel.ir/6198/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه شخص ثالث http://accpanel.ir/6244/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab/ http://accpanel.ir/6244/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab/#respond Tue, 28 Feb 2017 04:21:44 +0000 http://accpanel.ir/?p=6244 http://accpanel.ir/6244/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab/feed/ 0 تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده http://accpanel.ir/6188/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87/ http://accpanel.ir/6188/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87/#respond Sun, 26 Feb 2017 04:53:16 +0000 http://accpanel.ir/?p=6188 http://accpanel.ir/6188/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87/feed/ 0