دسته: ارزش افزودهRSS
نرخ مالیات بر ارزش افزوده
۱۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نرخ مالیات بر ارزش افزوده

یادآور می شود، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون شامل ۶ درصد مالیات و سه درصد عوارض ارزش افزوده است.